Tradice setkávání českých a slovenských spisovatelů pokračovala v Tatrách

Delegace spisovatelských organizací obou zemí při setkání v Tatrách.

Zástupci Rady Obce spisovatelů ČR Milena Fucimanová, Jaroslav Holoubek, Lydie  Romanská, Alois Marhoul, v čele s předsedou Tomášem Magnuskem, pobývali ve dnech 5.- 7. dubna 2016 na pozvání vedení Spolku slovenských spisovateἹov ve vile Timrava v části Smokovce města Vysoké Tatry.

Byli přijati primátorem města  a věnovali se besedám na středních školách a v knihovnách v Popradu a Svitu.

Partnery zástupců Obce na Slovensku byli Miroslav Bielik, básník a spisovatel, předseda Spolku slovenských spisovateἹov; Ján Tazberík - básník, tajemník Spolku SS (byl pro své onemocnění jen na telefonu); Peter Mišák, místopředseda SSS, básník a spisovatel; Gustáv Murín, spisovatel, člen vedení SSS; Ondrej Kalamár, aforista, publicista, básník; Dušan Mikolaj, prozaik (v čase setkání křtil tatranskou žulou svou významnou publikaci o horolezci a básníkovi Belo Kapolkovi - 1934-1994), Vladimír Skalský, předseda Světového sdružení Slováků v zahraničí, ředitel Slovenského domu v Praze; Zuzana Kuglerová, redaktorka Literárneho týždeníku, členka vedení SSS, básnířka, prozaička, novinářka.  

Literárny  týždeník ve dvojčísle 11-12/2015 otiskl tvorbu českých autorů. Tomáš Magnusek bude mít v dalším čísle vyhrazeno místo pro delší rozhovor, který povede novinářka Zuzana Kuglerová.

Jednalo se zatím všeobecně a byla podepsána rámcová dohoda, která má za úkol umožnit Slovákům podniknout další kroky ve smyslu konkrétní spolupráce s Obcí spisovatelů ČR.

Postavení Spolku slovenských spisovateľov na Slovensku  je obdobné našemu v Česku, avšak má užší kontakt s ministerstvy a bližší cestu k financím. Vydává obtýden své noviny, které mají širokou distribuční platformu. Má k dispozici dům Timrava v Tatrách a sídlo v Bratislavě.

První z dalších setkání  se slovenskými kolegy bude  14. 5. 2016 na knižním veletrhu Svět knihy v Praze; v ten den se zároveň uskuteční v prostorách Slovenského domu společný literární večer, kam zavítáme v počtu hodném Obce spisovatelů.

Lydie Romanská

Seifertovy Kralupy 2016

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 21. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Literární soutěž je určená všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou věkových kategoriích – 14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku), a nad 18 let bez omezení. Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích.

Jedna z básní musí mít formu sonetu.

Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny. Práce zasílané poštou bude obsahovat: tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. V elektronických verzích budou údaje vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních, které budou ve formátu doc. nebo pdf.

Zaslané práce se nevracejí.

Uzávěrka je 31. 5. 2016.

Vítězné práce vybrané odbornou porotou budou odměněny.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.

Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy n. Vlt., „Seifertovy Kralupy“, k rukám J. Daňhelové, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy n. Vlt., telefon 315 739 866 – e-mail: jaroslava.danhelova@mestokralupy.cz

Alois Marhoul vyhlásil 8. ročník básnické MOBELOVY CENY pro nejlepší sbírku, Felix Boom "open" cenu BLINKR ROMÁN ROKU (II. ročník)

Básník Alois Marhoul a prozaik Felix Boom (vlastním jménem Pavel Skramlík) otevřeli v pátek 12. února na literárním  večeru v poetické vinárně Bouvard&Pecuchet v Praze 1 pod záštitou Obce spisovatelů ČR další ročníky svých nezávislých literárních soutěží, které budou mít v září letošního roku opět společný laureátský večer jako vloni. Hlavní organizátor této "doubleprix" Alois Marhoul vyhlašuje již 8. ročník MOBELOVY CENY pro nejlepší básnickou sbírku roku 2015  s vlastními podkategoriemi, Felix Boom vyhlašuje II. ročník ceny BLINKR ROMÁN ROKU (s vročením 2015).

Uzávěrky obou soutěží jsou 30. 6. 2016. Přesné datum vyhlášení pořadatelé upřesní.

Alois Marhoul (vlevo) při prezentaci obou literárních soutěží. Součástí příjemného posezení českých spisovatelů a jejich přátel byl  také autorský večer Felixe Booma (vpravo), na němž byla pokřtěna jeho poslední kniha z listopadu 2015, která vyšla pod názvem "Jak se rozvádět se ženami a přežít".

Podmínky 8. ročníku básnické soutěže MOBELOVA CENA:

Zaslat JEDEN výtisk básnické sbírky (s vročením 2015) včetně adresy autora, kontaktního telefonu, případně mailové adresy - zaslaný autorem (nebo doporučující osobou s autorovým vědomím, s uvedením kontaktních dat) na adresu:

Alois Marhoul, 252 04 Čisovice 123. Telefon: 602 308 363. E-mail: gastroservis@volny.cz

A to do 30. 6. 2016.

O výsledku v hlavní kategorii a podkategoriích rozhoduje Alois Marhoul a neformální kruh jeho přátel z oblasti poezie.

Podmínky II. ročníku prozaické soutěže BLINKR ROMÁN ROKU:

Zaslat DVA výtisky původního českého románu (s vročením 2015), jenž vyšel v nákladu minimálně 800 papírových exemplářů, včetně adresy autora, kontaktního telefonu, případně mailové adresy - zaslaný autorem (nebo doporučující osobou s autorovým vědomím, s uvedením kontaktních dat) na adresu:

Vydavatelství BLINKR, Pavel  Skramlík, Společná 2211/2, 182 00 Praha 8. Telefon 728 135 077, e-mail redakce@blinkr-knihy.com.

A to do 30. 6. 2016.

Podmínky pro román: jedná se o kategorii "OPEN" bez ohledu na to, zda jde o román pro mládež, společenský, historický, psychologický, detektivní, fantaskní nebo sci-fi atd. Rozhodující je poutavý příběh a kvalita jeho autorského zpracování.

O výsledku soutěže rozhodnou členové soukromé Literární akademie BLINKR.

Experiment propojit obě tyto nezávislé ceny v roce 2015 skončil výsledkem, který předčil očekávání. Měl prestižní autorskou účast, zcela korektní průběh a velmi důstojné společenské vyvrcholení. Proto bude tato literární aliance pokračovat.

Vyhlášení Ceny Miloslava Švandrlíka

Obec spisovatelů a Rada městské části Praha 11 vyhlašují další ročník Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu českého autora v uplynulém kalendářním roce 2015.

Návrhy na udělení Ceny Miloslava Švandrlíka lze posílat do 29. února 2016.

Pravidla:

1. cena se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora vydanou v roce 2015, podle vročení v tiráži,

2. cenu obdrží autor knihy,

3. návrhy na udělení Ceny mohou podávat občané a subjekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do konce února 2016 na adresu Obec spisovatelů, Železná 18, Praha 1, PSČ 110 00 nebo na Úřad městské části Praha 11, odbor kultury a školství, Ocelíkova 672/1, Praha 4, PSČ 149 41, spolu s výtiskem navrhované publikace, který zůstane v majetku organizátora,

4. o udělení Ceny rozhoduje pětičlenná porota složená ze dvou zástupců MČ Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů a jednoho nezávislého odborníka. Porota může k posuzování děl přizvat i další odborníky z oblasti literatury s hlasem poradním,

5. cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem, porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům,

6. cenu uděluje představitel Obce spisovatelů a představitel MČ Praha 11, předpokládá se její předání v průběhu června 2016.

V Senátu Parlamentu ČR proběhla valná hromada Obce spisovatelů

V úterý 5. ledna 2016 proběhla ve Frýdlanstském sále Senátu Parlamentu ČR XVIII. valná hromada Obce spisovatelů ČR za přítomnosti hostitele Zdeňka Škromacha, místopředsedy Senátu. V jejím průběhu přítomní schválili změny stanov, kterými tento základní dokument uvedli do souladu s novým občanským zákoníkem.

Při valné hromadě Obce spisovatelů ČR v Senátu Parlamenu ČR 5. ledna - zleva - při vstupním projevu předseda Tomáš Magnusek, členka Rady OS a tisková mluvčí Daniela Kovářová, místopředseda  Senátu Parlamentu ČR Zdeněk Škromach, místopředsedové Obce spisovatelů ČR Lydie Romanská a Radim Uzel.

Obec spisovatelů bude nadále zapsaným spolkem, valná hromada bude svolávána 1x ročně a volební období jejích orgánů bude pětileté. Valná hromada zmocnila svého předsedu Tomáše Magnuska a advokátku JUDr. Helenu Ottovou-Zelenkovou k vyřízení zápisu změn v obchodním rejstříku a přivítala ve svém středu osm nových členů.

Daniela Kovářová, tisková mluvčí Obce spisovatelů ČR

Nabídka rezidenčních tvůrčích pobytů v Bělehradě

Institut umění vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Bělehradě (Srbsko) v období od 1. do 30. června 2016.

O rezidenční pobyt mohou zažádat básníci a prozaici, kteří mají trvalý pobyt nebo pracují v České republice a kteří mají alespoň jednu vydanou knihu. Autorovi budou hrazeny: ubytování, cestovní náklady z Prahy do Bělehradu a zpět a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Srbskou hostitelskou organizací je asociace Krokodil, více na www.krokodil.rs a www.kucazapisce.krokodil.rs. Rezidenční pobyt je organizován ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Bělehradě. 

Více informací o rezidenčním prostoru najdete zde.

Termín uzávěrky je 5. 4. 2016.

Výzvu a formulář žádosti najdete na www.culturenet.cz/res/archive/044/007088.docx?seek=1457967675

POZVÁNKY a AKCE

Obydlen ý meteorit pokračuje

04.04.2016 14:17
12. repríza: OBYDLENÝ METEORIT - úterý, 19. dubna 2016 v 19:30 h Původní literárně-hudební kabaret Scénář a texty písní: Jiří Weinberger Hudba: Hana...

Deset deka štěstí 14. dubna v kavárně Duše v peří

23.03.2016 16:21
Vzhledem k tomu, že moderátoři pořadu “Deset deka štěstí” nemohou ve čtvrtek 7. dubna  být v kavárně Duše v peří, zvou Vás do této kavárny (U...

Jak se žije padesátkám

22.03.2016 12:23

S Petrem Markovem v Karlíně

21.03.2016 16:43
Pravidelné setkání Pražského klubu spisovatelů se bude konat 29. 3. v 18:15 v Karlíně, Vítkova 13. Jako vždy se jedná o poslední úterý...

Scénické čtení v Agadiru

14.03.2016 12:44
Dne 24. března 2016 uvádí Divadlo hudby a poezie  Agadir scénické čtení z knihy Stanislava Kubína Dopisy člověku Nathanielovi.  Premiéra...
Záznamy: 1 - 5 ze 120
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

CO PRÁVĚ DĚLÁME...

Odpoledne s „virtuálním manželem“

06.04.2016 16:26
Poslední březnové úterý (29.3.2016) se v rámci oblíbeného přednáškového cyklu Setkání třetího věku, který pořádá NO CČSH Karlín a Dialog na cestě ve...

Vzpomínkový Happening PAMATUJ! 2016 v NO Karlín

29.03.2016 16:29
Koleje se stýkají v Nekonečnu vzbuzují touhy po cestách, dálkách,  dobrodružství, Pro jiné jsou symbolem loučení spálených mostů a nových...

Básníci v Obrnicích četli verše o lásce

12.03.2016 12:47
V Obrnicích nedaleko Mostu se v kulturním sále na radnici pravidelně scházejí ženy z místního dámského klubu a věnují se různým zajímavým...
Záznamy: 1 - 3 ze 137
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Nové knihy členů OBCE SPISOVATELŮ

Beranovi četníci opět na scéně

10.04.2016 15:23
Do kategorie původní česká detektivka zařadilo nakladatelství Moba knižní novinku píseckého autora Ladislava Berana, nazvanou jasně a výstižně...

BOHUMIL ŽDICHYNEC: Známe sami sebe?

17.02.2016 15:05
Pohled lékaře na složitý život moderního člověka, návod, jak se orientovat ve světě, do kterého jsme se narodili a který vědomě či nevědomě měníme....

Česká a slovenská poezie spolu ve sbírce CESTY Mileny Fucimanové a Etely Farkašové

28.01.2016 16:15
V závěru roku 2015 vyšla v nakladatelství SURSUM nová básnická sbírka Mileny Fucimanové s názvem CESTY. Je to první kniha nefalšované československé...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Novinky Obce spisovatelů ČR

Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů ČR ze dne 22. 3. 2016

11.04.2016 02:06
V sídle Obce spisovatelů České republiky v Praze 1, Železná 18, proběhlo 22. března 2016 Rady této organizace, která projednala tyto body svého...

Zápis z XVIII. Valné hromady Obce spisovatelů ČR konané dne 5. ledna 2016 v Senátě Parlamentu ČR v Praze

15.01.2016 15:40
Přítomnost: viz prezenční listina Jednotlivé projednané body: 1/ Valnou hromadu řídila a zahájila v 11 hodin Daniela Kovářová. V pracovním...

Členské příspěvky 2015 a 2016

02.01.2016 14:08
Členské příspěvky pro rok 2015 i za rok 2016 mohou členové hradit v hotovosti v kterékoliv pobočce Komerční banky složením přímo na účet, na poště...

A. J. Liehm a Jiří Žáček obdrželi státní vyznamenání

29.10.2015 16:21
Obec spisovatelů ČR srdečně blahopřeje literárnímu a filmovému kritikovi, esejistovi, publicistovi a překladateli Antonínu Jaroslavu Liehmovi (91) a...

15. září zasedala Rada Obce spisovatelů ČR

19.09.2015 23:50
V úterý 15. září 2015 se uskutečnilo další řádné zasedání Rady Obce spisovatelů. Rada projednala scénář předávání Ceny Miroslava Švandrlíka a...
1 | 2 | 3 >>

Další literární aktuality

Zemřel Pavel WEIGEL

30.11.2015 12:35
Obec spisovatelů ČR se smutkem v duši sděluje, že v pondělní noci 30. listopadu opustil tento svět spisovatel, překladatel a obětavý pomocník všech...

Pohár pro Pánaboha: Jaroslav Kirchner (* 22. 9. 1953 – † 16. 11. 2015)

18.11.2015 23:44
Parafrázi titulu knihy Oty Pavla jsem si vypůjčil pro nekrolog člověka, který měl podobný osud. Jaroslav Kirchner se rovněž věnoval aktivně sportu,...

Neokázalé odcházení Ludvíka Vaculíka

14.06.2015 19:21
Ludvíka Vaculíka doprovodili v sobotu 13. června v rodném Brumově k poslednímu spočinutí, k němuž se odebral 89 letech, členové jeho rodiny, přátelé...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
TOPlist