Co možná nevíte o lidstvu

22.09.2016 16:22

K historickým bestsellerům a čtenářsky nejoblíbenějším publikacím patří populárně-naučné publikace z pera vodňanského autora Jana Bauera. Navíc jsou tyto, dalo by se říci encyklopedicky laděné knihy psány čtivým, srozumitelným a každému přístupným jazykem, což jejich oblibu ještě zvyšuje. K takovým titulům patří i novinka Převratné události v dějinách lidstva, kterou vydalo nakladatelství Alpress na sklonku léta.

Tentokrát se tedy Bauer nevěnuje ani vyhraněné časové výseči v historii, ani místopisně ohraničenému území, ale lidstvu jako takovému a událostem, které znamenaly rozhodující mezníky v jeho dějinách. A o překvapení při předestírání a řazení podložených faktů a tezí rozhodně není nouze. Hned v úvodu například autor zpochybňuje díky zjištěným skutečnostem z čínského mořeplavectví objevitelské prvenství Kolumbovo.

V dalších kapitolách se pak zabývá například otázkou prvních písemných záznamů a dobou vzdálenější než pět tisíc let. Čtenářův zájem jistě přitáhnou i pasáže o pádu říše faraónů, velkém stěhování národů, které zamíchalo předchozím osídlením, válečném tažení Alexandra Velikého, a důvodech rozpadu jeho mohutné říše, naopak o sjednocení velké Číny či tragické Caesarově smrti a jejích okolnostech.

Nutno dodat, že Bauer nevynáší jednoznačné ultimativní soudy tam, kde je ve hře více teorií nebo možností. Pouze předestírá nashromážděná fakta, podporující to či ono historické vysvětlení. A sympatické je, že ponechává i některé drobné otazníky na úsudku čtenáře samotného. Zájem nepochybně vzbudí i stati třeba o šíření křesťanství a křižáckých taženích, ale i o tažení ve jménu Alláha, o osobě a vládě Karla Velikého, Čingischánových válečných výpadech, morových epidemiích, ale také o Janě z Arku, o Kryštofu Kolumbovi, dobývání a osidlování indiánských území, probírány jsou také církevní reformy, objevy Galilea Gelileie, přijetí Darwinovy teorie atd.

V knize najdete kapitoly o anglických vladařích, caru Petru I., o osidlování Austrálie, okolnostech napoleonských válek či osvobozeneckých bojů v Latinské Americe. Opomenuty nejsou ani dějiny moderní doby - jako první a druhá světová válka, ruská revoluce, nekompromisní čínský komunismus, dobývání vesmíru a technické vynálezy současnosti či pád východního bloku. V každém případě si čtenář rozšíří své povšechné znalosti, a to nenásilnou a přitažlivou formou.

Hanka Hosnedlová

—————

Zpět