Doteky Francie v Malostranské besedě

25.01.2017 18:08

V pondělí 28. 11. 2016 v 19 hodin představili PhDr. Mirek Kovářík a jeho spolurecitátor Radek Bláha v Malostranské besedě knihu autorské čtveřice: PhDr. Olgy Nytrové, Mgr. Jitky Bonaventurové, MUDr. Bohumila Ždichynce CSc. a Ing. Břetislava Ditrycha. Dvě básnířky a dva básníci mají jedno společné – lásku k Francii. Nechtěli být běžnými, obvyklými průvodci, ale přesto jimi vlastně jsou. Stávají se průvodci po stopách, které v nich Francie zanechala.

Zleva Olga Nytrová, Bohumil Ždychinec a Břetislav Ditrych.

V doslovu M. Kováříka k Dotekům Francie se zasvěceně praví: „V čase evropské integrační komplementarity důležitý postřeh: francouzská kultura nebyla nám v běhu věků nikdy vnucována či násilně oktrojována s tendencemi převýšit či nahradit tu naši. Právě naopak: k dotekům zdrojů její fyzicky i duchovně vnímané hojnosti vedla cesta do Francie především krajinami srdce, identifikací vlastních citových podloží s jejími atributy. (...) Doteky jako terče, kam míří šípy naděje z vědomí, že inspirativní krása toho všeho, co bylo vykřesáno do veršů a slov na tyto stránky, nepřestajně trvá.“

V průběhu večera M. Kovářík a R. Bláha zvali na pódium autory k rozhovoru a přednesu veršů. Ve zcela zaplněném sálku ve třetím patře Malostranské besedy panovala dobrá nálada a zaujaté publikum odměnilo všechny účinkující srdečným potleskem. Přejme knize, aby čtenářům přinesla zážitek, o němž hovoří doktor Ždichynec v editorialu publikace: „Pro básníky, kteří jsou autory této knihy, byla tím sdíleným místem Francie. (...) Francie nám dává zakusit, že nejsme jen prach a stín jím vržený, jak pravil starořímský básník Q. H. Flaccus.“

Ing. Václav Strachota

(DOTEKY FRANCIE, O. Nytrová, J. Bonaventurová, B. Ždichynec, B. Ditrych, vydal Časopis XB – 1, 2016)

—————

Zpět