Stanovy Obce spisovatelů

05.01.2016 16:38

Stanovy Spolku Obce spisovatelů České  republiky

Preambule

Sdružení Obec spisovatelů České republiky se ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 NOZ a násl.

HLAVA I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Obec spisovatelů České republiky, z. s., je dobrovolný profesní spolek českých, moravských a slezských spisovatelů, scénáristů, dramatiků, textařů, literárních vědců, publicistů,  kritiků a překladatelů (dále jen literát).

Článek 2

Spolek Obec spisovatelů České republiky, z. s., (dále jen OS) vytváří podmínky pro svobodnou literární tvorbu a její společenské uplatnění především tím, že:


a) prosazuje a chrání svobodu slova a tvorby;
b) chrání tvůrčí a profesní zájmy a práva svých členů;
c) podporuje vznik literárních skupin, regionálních spisovatelských organizací a dalších forem literárního života;
d) je otevřena mezinárodním stykům a podporuje kontakty svých členů se spisovateli všech národů;
e) v rámci možností může zastupovat zájmy svých členů ve styku se státními orgány a společenskými organizacemi;
f) vydává v souladu s platnými právními předpisy neperiodické publikace a může vydávat periodický tisk

Článek 3

 OS vyvíjí kulturně vzdělávací činnost, která je v souladu s posláním spolku; na její půdě nemohou působit pobočky politických stran.

Článek 4

OS je právnickou osobou - spolkem  se sídlem v Praze, Železná 18, Praha 1.

 

HLAVA II

Členství v Obci spisovatelů České republiky

Článek 5

Členství  v OS je:

  1. řádné
  2. čestné
  3. mimořádné

Článek 6

Vznik a zánik řádného členství:

a) Členství vzniká dnem přijetí. Členy přijímá Rada OS na návrh komise sestavené Radou OS. Uchazeč o členství má v případě nepřijetí právo odvolat se k etické komisi OS. Rovněž má v případě nepřijetí zájemce právo na možnost žádat o přijetí v následujícím roce.

b) Členství zaniká:
- vystoupením člena (písemně oznámeným Radě OS);
- vyloučením (na návrh Rady OS nebo revizní komise, jež v obou případech rozhodne dvoutřetinovou většinou svých členů),
- neplacením členských příspěvků tří let po sobě jdoucích,
- úmrtím člena.

Článek 7

Mimořádné členství:

Mimořádní členové OS jsou osobnosti, které se výrazně zasloužily o rozvoj české kultury a souhlasí se stanovami OS. O mimořádném členství rozhoduje Rada OS dvoutřetinovou většinou svých členů.

Článek 8

Čestné členství:

Čestné členství se přiznává členům OS za mimořádné zásluhy v oblasti literatury.

Článek 9

Práva a povinnosti řádných členů:

a) Člen má právo:
1. účastnit se všech jednání Valné hromady OS, volit a být volen do orgánů OS;
2. navrhovat přijetí nových členů;
3. účastnit se akcí, které OS organizuje,
4. být informován o činnosti OS;
5. odvolat se v případě nesouhlasu s rozhodnutím Rady OS k revizní komisi OS,
6. předkládat návrhy a náměty související s činností Obce spisovatelů jejím orgánům;
7. na vydání členské legitimace a stanov OS.

b) Člen má povinnost:
1. napomáhat v realizaci základního poslání OS;
2. řídit se usneseními a rozhodnutími Valné hromady OS;
3. platit řádně členské příspěvky.

 

HLAVA III

Organizační struktura

Článek 10

Orgány OS jsou:

Valná hromada OS,

Rada OS,
předseda OS,
dva místopředsedové OS,
revizní komise OS,
komise OS pro přijetí nových členů a etická komise

Článek 11

Valná hromada:

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem OS a svolává ji Rada OS nejméně jednou ročně, přičemž každá valná hromada nemusí být volební. Volební valná hromada se koná vždy jednou za pět let,

b) Valná hromada OS je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů OS. Pokud byla Valná hromada řádně sezvána, je usnášeníschopná hodinu po oznámeném začátku, i když je přítomno méně členů než nadpoloviční většina. Není-li stanoveno jinak, rozhoduje se prostou většinou hlasů.

b) Mimořádná Valná hromada je svolána Radou OS na požádání nejméně jedné třetiny všech členů OS registrovaných k danému datu.

c) Valná hromada OS volí tajným hlasováním 11 členů rady Obce a 3 členy revizní komise OS. Funkce člena Rady OS a revizní komise OS a jsou neslučitelné.

e) Valná hromada určuje veřejným hlasováním výši ročních členských příspěvků.

f) Stanovy OS mohou být přijaty nebo pozměněny na Valné hromadě OS prostou většinou hlasů.

g) Obec spisovatelů může ukončit činnost jedině rozhodnutím Valné hromady OS, a to dvoutřetinovou většinou hlasů. Hlasování musí být tajné. 

Článek 12

Rada OS:

a) Rada Obce spisovatelů organizuje a řídí činnost OS a je ze své činnosti odpovědná Valné hromadě OS, které předkládá zprávu o činnosti.

b) Rada OS volí ze svého středu předsedu, který je statutárním zástupcem OS, a dva místopředsedy OS. Jménem OS jedná předseda, a k jednotlivým jednáním zmocnění místopředsedové a členové Rady OS.

c) Rada OS je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti svých členů.

d) Rada OS rozhoduje o přijímání členů OS.

e) V případě potřeby má Rada OS právo během volebního období navíc kooptovat až dva další členy, případně doplňovat členy rady, podle potřeby.

f) Rada OS volí komisi pro přijímání nových členů etickou komisi jako svůj poradní orgán.

g) Rada OS se schází minimálně čtyřikrát ročně.

Článek 13

Revizní komise OS:

Revizní komise OS jako nezávislý orgán kontroluje podle potřeby (nejméně však jednou za rok) hospodářskou činnost OS a činnost Rady OS a předkládá výsledky svého šetření Radě OS a Valné hromadě OS. Členové revizní komise OS mají právo účastnit se všech jednání Rady OS, ovšem jen s hlasem poradním. Revizní komise má vždy nejméně 3 členy.

Článek 14

Předseda a místopředsedové OS

a) Předseda je statutárním zástupcem OS. Pouze on může přijímat se souhlasem Rady zaměstnance OS. Svolává Radu OS a řídí ji. Sestavuje rozpočet spolku.

b) Místopředsedové OS zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti a ve věcech předsedou jim svěřených.

c) Kompetence jednotlivých místopředsedů a členů rady řídí vnitřní směrnice spolku.

 

HLAVA IV

Majetek a způsob hospodaření

Článek 15

Zdrojem příjmů OS jsou:

a) členské příspěvky,

b) příspěvky státních orgánů,

c) dotace, dary, odkazy, dědictví apod.,

d) hospodářská činnost,

e) jiné zdroje.

Článek 16

Hospodaření OS se řídí rozpočtem, který schvaluje Rada OS.

Článek 17

OS může vedle hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost, která není v rozporu s posláním a cíli OS, naopak slouží k podpoře hlavní činnosti spolku a k hospodárnému využití spolkového majetku. Pro tuto hospodářskou činnost může OS vytvářet další právnické osoby s plnou právní subjektivitou.

Článek 18

Ukončí-li OS rozhodnutím Valné hromady OS svou činnost, musí současně s rozhodnutím o ukončení určit, jak bude naloženo s majetkem OS. Zanikne-li OS rozhodnutím státních orgánů, rozhodne o způsobu likvidace a o způsobu, jak bude naloženo s majetkem Rada OS, vždy však v souladu s občanským zákoníkem.

 

HLAVA V

Závěrečná ustanovení

Článek 19

a) Ruší se stanovy přijaté v Praze dne 3. 12. 1989 na ustavující Valné hromadě Obce spisovatelů v Realistickém divadle. Ruší se stanovy přijaté v Praze dne 7. dubna 1990 na I. Valné hromadě OS. Novelizace hlavy II, čl. 7a) a čl. 15e) a hlavy III, čl. 17c) byla přijata na X. Valné hromadě Obce spisovatelů dne 7. 11. 1998. Zrušení bodu e), čl. 15 XII. Valnou hromadou 9. 11. 2002.

b) Znění těchto Stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 5. 1. 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 5. 1. 2016, účinnosti pak nabývá jejich vložením do veřejného rejstříku.

c) Tyto stanovy nahrazují veškerá předchozí znění stanov OS.

 

V Praze dne 5. 1. 2016

—————

Zpět