Zápis z XVIII. Valné hromady Obce spisovatelů ČR konané dne 5. ledna 2016 v Senátě Parlamentu ČR v Praze

15.01.2016 15:40

Přítomnost: viz prezenční listina

Jednotlivé projednané body:

1/ Valnou hromadu řídila a zahájila v 11 hodin Daniela Kovářová. V pracovním předsednictvu zasedli Tomáš Magnusek, Lydie Romanská, Radim Uzel, Daniela Kovářová a host Zdeněk Škromach (místopředseda Senátu), kterému předsedající poděkovala za podporu a spolupořádání Valné hromady na půdě Senátu i úhradu občerstvení.

2/ V 11,05 hodin bylo na místě přítomno z celkového počtu členů Obce spisovatelů ČR (dále OS) 43 osob. Vzhledem k tomu, že OS má několik stovek členů, nebyla v době zahájení Valná hromada usnášení schopná. Na tuto situaci pamatují Stanovy OS, podle jejichž čl. 11 písm. a) je v podobném případě Valná hromada usnášeníschopná hodinu po oznámeném začátku.

3/ Předsedající vysvětlila přítomným program schůze, kterým je představení nových členů OS a uvedení Stanov OS do souladu s novým občanským zákoníkem. Představila dalšího hosta – plzeňskou advokátku JUDr. Helenu Ottovou - Zelenkovou, která připravila podklady k této právní změně a bude po dobu konání Valné hromady připravena odpovídat na dotazy přítomných.

4/ Poté předsedající vysvětlila účastníkům navrhované změny Stanov a přítomní o nich krátce diskutovali. Dotazy k přítomné advokátce nebyly. Předsedající pak předala slovo předsedovi OS, Tomáši Magnuskovi.

5/ Tomáš Magnusek pohovořil o činnosti OS od poslední Valné hromady OS, která proběhla v listopadu 2013, a připomněl členy OS, kteří v uplynulém období odešli z tohoto světa. Následovala minuta ticha za nestora OS Pavla Weigela.

6/ Poté vystoupila s příspěvkem o psaní místopředsedkyně OS Lydie Romanská.

7/ Poté vystoupil s příspěvkem s paralelou na knihu Ladislava Fuchse Vévodkyně a kuchařka místopředseda OS Radim Uzel, který v závěru svého vystoupení vyhlásil další ročník Ceny Miloslava Švandrlíka 2015 za nejlepší humoristickou knihu roku. Podrobnosti budou vyvěšeny na webových stránkách OS, nominace přijímá OS do konce února 2016.

8/ Následně vystoupil člen Rady OS Alois Marhoul, který vyhlásil další ročník Mobelovy ceny 2015 za poezii. Podrobnosti budou vyvěšeny na webových stránkách OS, nominace přijímá vyhlašovatel do konce června 2016.

9/ Následně vystoupila členka Rady OS Olga Nytrová s informací o Pražském klubu spisovatelů.

10/ Následně vystoupila další členka Rady OS Milena Fucimanová s informací o nově přijatých členech OS i o systému posuzování žádostí.

11/ Předsedající informovala přítomné o členech OS nově přijatých od posledního setkání členů OS, které proběhlo v prosinci 2014: Luboš Y. Koláček, Milan Macák, Josef Pecinovský, Zuzana Peterová Schneiderová, Jiří Polák a Rudolf Vítek. Následně vystoupila členka Revizní komise OS Františka Vrbenská, která přečetla medailonky přítomných nových členů OS.

12/ Ve 12.15 hodin bylo přítomno na Valné hromadě 49 členů OS a v důsledku čl. 11  písm. a) Stanov OS se Valná hromada OS stala usnášeníschopná.

13/ Valná hromada prostou většinou hlasů schválila následující program – projednání změn, aby Stanovy OS byly uvedeny do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Hlasování o programu:  Pro: optická většina. Proti: 0. Zdržel se hlasování: 0

14/ Předsedající vysvětlila přítomným obsah první změny – sdružení OS se v důsledku nové právní úpravy mění na zapsaný spolek (z. s.). O diskusi k tomuto bodu neměl nikdo z přítomných zájem.

Hlasování o návrhu:Pro: optická většina. Proti: 0. Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat.

15/ Druhá změna: Valná hromada se koná 1x ročně. K tomuto bodu následovala diskuse, z níž vyšel protinávrh, aby četnost konání valných hromad nebyla ve Stanovách vůbec zmiňována.

Hlasování o protinávrhu: Pro: 0. Proti: optická většina. Zdržel se: 0

Protinávrh nebyl schválen.

Poté bylo hlasováno o předloženém návrhu pořádat v souladu se zákonem Valnou hromadu 1x ročně.

Pro: optická většina. Proti: 0. Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat.

16/ Třetí změna: volební období orgánů Rady OS se prodlužuje ze čtyř na pět let, tedy volební Valná hromada se uskuteční jednou za pět let (nejblíže v roce 2018).

K tomuto bodu proběhla delší diskuse, z níž vyšel protinávrh na zamítnutí této změny:

Hlasování o protinávrhu: Pro: 8. Proti: optická většina. Zdržel se hlasování: 0

Protinávrh nebyl schválen.

Poté hlasováno o návrhu na prodloužení funkčního období orgánů Rady OS:

Pro: optická většina. Proti: 4. Zdržel se hlasování: 6

Návrh byl přijat.

17/ Čtvrtá změna: výslovně ve stanovách zmíněn počet 2 místopředsedů. K tomuto návrhu nebyla žádná diskuse.

Hlasování o návrhu: Pro: optická většina. Proti: 0. Zdržel se hlasování: 1

Návrh na změnu byl schválen.

18/ Dále byl předložen Valné hromadě návrh, aby administrativním vyřízením změn v obchodním rejstříku byla pověřena advokátka JUDr. Helena Ottová - Zelenková, které bude k tomuto účelu poskytnuta písemná plná moc. K tomuto bodu nebyla žádná diskuse.

Hlasování o návrhu: Pro: optická většina. Proti: 0. Zdržel se hlasování: 0

Návrh byl přijat.

19/ Valné hromadě bylo předloženo závěrečné usnesení, kterým se schvalují

  • Stanovy ve změněné podobě, přijaté dnešní Valnou hromadou;
  • zmocnění pro advokátku dr. Ottovou k vyřízení zápisu změn;
  • úkol pro předsedu OS Tomáše Magnuska, aby zajistil vyznačení změn v obchodním rejstříku.
  • K tomuto bodu nebyla žádná diskuse.

Hlasování o závěrečném usnesení: Pro: optická většina. Proti: 0. Zdržel se: 0

Závěrečné usnesení bylo schváleno.

20/ Následovala diskuse k obecným otázkám spisovatelů, do které se zapojila řada přítomných včetně Zdeňka Škromacha. Hovořilo se zejména o finančním zabezpečení spisovatelů a o legislativních možnostech.

21/ Závěrečného slova se ujal předseda OS Tomáš Magnusek, který poděkoval přítomným za účast a diskusi a pozval všechny na malé pohoštění.

22/ XVIII. Valná hromada OS byla zakončena ve 12,45 hodin.

Zápis o konání Valné hromady sestávající ze tří stran vypracovala: Daniela Kovářová.

—————

Zpět