Zápis ze zasedání Rady Obce spisovatelů ČR ze dne 6. prosince 2016

07.12.2016 23:25

Přítomni: Milena Fucimanová, Ivo Harák, Otto Hejnic, Hana Hosnedlová, Daniela Kovářová, Tomáš Magnusek, Jarka Málková, Marcella Marboe, Olga Nytrová, Alois Marhoul, Vlado Ríša, Radim Uzel, Františka Vrbenská

Omluveni: Lýdie Romanská

Finanční situace: Tomáš Magnusek předestřel členům Rady OS stávající finanční situaci a dluh ve výši 39.000 Kč k dnešnímu dni, aktuální stav na účtě činí cca 3.000 Kč. S ohledem na přetrvávající obtíže s financováním a nízkou platební morálku členů není nadějné, že by se finanční situace mohla zlepšit. Po dlouhé diskusi mezi členy Rady OS navrhuje Tomáš Magnusek, aby Rada OS rozhodla o uvolnění prostor v Železné ulici k 31. 12. 2016. Všichni přítomní členové Rady OS hlasují pro. Návrh byl schválen.

Zrušení kanceláře: Úkoly vyplývající ze zrušení kanceláře:

Náklady na stěhování uhradí Tomáš Magnusek.

Františka Vrbenská se zavazuje zjistit všechny potřebné náležitosti spojené se stěhování a administrativní náležitosti, zrušení telefonní linky apod.

 • Vlado Ríša se zavazuje ověřit novou doručovací adresu pro Obec spisovatelů.
 • Daniela Kovářová se zavazuje zajistit změnu sídla na obchodním rejstříku.
 • Františka Vrbenská za pomoci Olgy Nytrové, Ivo Haráka, Jarky Málkové a Radima Uzla do Vánoc oddělí věci, nezbytné pro archivaci OS. Vybavení a zařízení prostor se nabízí členům OS i jiným osobám za odvoz.
 • Fungování OS v roce 2017: Rada Obce spisovatelů následně diskutovala o budoucnosti OS a usnesla se o novém fungování v roce 2017. Setkání Rady OS se budou konat v některém pohostinském zařízení.
 • Almanach česko/slovenských básníků: Proběhla diskuse o setkání OS se slovenskými spisovateli a o almanachu česko/slovenských básníků. Milena Fucimanová vysvětlila své stanovisko a pohled na věc. Nato Milena Fucimanová a Marcella Marboe rezignují na členství v Radě OS.
 • Rezignace: Tomáš Magnusek opakuje, že na členství v Radě OS rezignoval Milan Hrabal. V radě nyní chybějí 2 členové, proto se ukládá všem členům Rady OS, aby do příští schůze přemýšleli a navrhli 2 potenciální členy do Rady OS.
 • Noviny Obce spisovatelů: redakční rada bude pracovat ve složení Ivo Harák, Vlado Ríša, Radim Uzel, Vlastimil Toman. Milena Fucimanová zašle všem členům redakční rady všechny dosud zaslané materiály. Vlado Ríša je uvede do formátu, aby je všichni mohli projít a poslat p. Ríšovi ke zlomení.
 • Valná hromada 2017: V průběhu prvního pololetí roku 2017 se uskuteční setkání všech členů OS spojené s valnou hromadou. Zajištění místnosti v sobotu, ideálně v únoru až květnu, předběžně na magistrátě hlavního města Prahy, místnost zajistí a objedná Tomáš Magnusek.
 • Členské legitimace: vyrobí Vlado Ríša pro zájemce, kteří o ně stojí.
 • Přijímání nových členů: v čelen pracovní skupiny zůstává i nadále Milena Fucimanová, další osoby pro posuzování nových žádostí: Petr Kukal, Lukáš Bárta. Milena Fucimanová později v otevřeném dopise rezignovala i na tuto pozici.
 • Cena Miloslava Švandrlíka na rok 2017: OS vyhlašuje nový ročník ceny opět ve spolupráci s Městskou částí Praha 11.
 • Almanach OS: Daniela Kovářová informuje o stavu příprav almanachu Obce spisovatelů. Křest knihy se předpokládá při setkání členů na jaře v roce 2017.
 • Termíny zasedání Rady OS v roce 2017:  19. ledna 2017
 • Zapsala: Daniela Kovářová, ověřil: Tomáš Magnusek

—————

Zpět